Konsekwencje prawne za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca

Czy zatrudnianie pracowników z zagranicy wiąże się z korzyściami i jest opłacalne? Zdecydowanie tak. Przed sprowadzeniem cudzoziemca do Polski w celu zaangażowania go do pracy trzeba jednak spełnić szereg procedur określonych przez polskie prawo. Nielegalne zatrudnienie obcokrajowca wiąże się natomiast z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Jak daleko sięgają kary za złamanie prawa w tym zakresie? O szczegółach piszemy poniżej.


O tym, co należy zrobić, aby legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy pisaliśmy TUTAJ. Dziś postaramy się opisać, co się stanie, jeśli pracodawca zdecyduje się zatrudnić cudzoziemca nielegalnie, czyli “na czarno”.


Warto od razu jasno zaznaczyć, że jeśli jakikolwiek przedsiębiorca myśli o korzyściach związanych z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca, to ryzyko nie jest warte zysków.

Kiedy możemy mówić o nielegalnym zatrudnieniu?

Według statystyk problem nielegalności zatrudnienia na terenie Polski dotyczy głównie pracowników z Ukrainy i Białorusi - na dalszych miejscach plasują się Gruzini, Hindusi i Mołdawianie. Każdy pracodawca musi zdawać sobie sprawę z tego, że zatrudnianie cudzoziemców “na czarno” jest sankcjonowane przez polskie prawo i wiąże się z konsekwencjami dla obu stron. 


Jeśli pracownik jest obywatelem kraju należącego do Unii Europejskiej, sytuacja jest o wiele prostsza. Wówczas nie wymaga się bowiem uzyskania zezwolenia na pracę. Problem poruszany w tym artykule w o wiele mniejszym stopniu dotyczy więc obywateli UE. A co z pozostałymi? 


Jak wiemy, Ukraina, Białoruś, Gruzja, Indie i Mołdawia to kraje nienależące do UE. O nielegalności pracy w Polsce osób pochodzących z tych krajów możemy mówić. gdy cudzoziemiec: 

 • nie posiada ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego go do pobytu w Polsce
 • jego podstawa pobytu w Polsce nie uprawnia do wykonywania pracy
 • wykonuje pracę bez zezwolenia, nie będąc zwolnionym na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku jego posiadania
 • świadczy pracę na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę
 • wykonuje pracę bez zawarcia wymaganych umów o pracę bądź umów cywilnoprawnych

Artykuł 120 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa aż 11 typów wykroczeń związanych z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca. Konsekwencje spadają zarówno na pracodawcę, jak i na pracownika. Portal adwokat-wroclaw.biz.pl wymienia następujące wykroczenia:

 • powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy,
 • nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca,
 • oszukańcze doprowadzenie cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy,
 • żądanie od cudzoziemca korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań zmierzających do umożliwienia wykonywania pracy,
 • oszukańcze doprowadzenie innej osoby do powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy,
 • niedopełnienie obowiązku pisemnego powiadomienia wojewody o powierzeniu cudzoziemcowi wykonywania pracy,
 • powierzenie wykonywania pracy zarobkowej cudzoziemcowi kierowanemu przez podmiot niebędący agencją zatrudnienia,
 • niedopełnienie obowiązku zawiadomienia starosty o okolicznościach związanych z powierzeniem cudzoziemcowi zatrudnionemu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową innej pracy bez konieczności uzyskania nowego zezwolenia,
 • zaniechanie obowiązku związanego z zakwaterowaniem cudzoziemca, który wjechał na terytorium Polski w związku z świadczeniem pracy sezonowej,
 • niedopełnienie obowiązku zawiadomienia właściwego Powiatowego Urzędu Pracy o okolicznościach dotyczących oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń lub przekazanie nieprawdziwych informacji o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • niedopełnienie obowiązku zawarcia z cudzoziemcem zwolnionym z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę pisemnej umowy o pracę lub nieprzedstawienie temu cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język dla niego zrozumiały.

Jak widać, lista jest bardzo długa i szczegółowa. Przed zatrudnieniem cudzoziemca warto więc zapoznać się z tym, jak dokładnie wygląda proces legalnego podjęcia pracy przez obcokrajowca w Polsce i upewnić się, że wszelkie wymogi zostały spełnione. Przeciwnym razie trzeba liczyć się z naprawdę poważnymi konsekwencjami. 

Jakie konsekwencje ponosi pracodawca?


Za popełnienie któregoś z wyżej wymienionych wykroczeń grożą kary grzywien. Najsurowsze grożą za trzy pierwsze z wyżej wymienionych. Za popełnienie ich grożą grzywny od 3000 zł do 30 000 zł. 


Jeśli chodzi o nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi na terenie Polski - za to wykroczenie grozi kara w granicach 1000 zł - 30 000 zł. Od 100 zł do 5000 zł to natomiast kara za niepowiadomienie wojewody o powierzeniu cudzoziemcowi wykonywania pracy. 


Karę w wysokości od 50 zł do 5000 zł możemy ponieść, gdy: 

 • nie dopełnimy obowiązku zawiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy o okolicznościach dotyczących oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń
 • przekażemy nieprawdziwe informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca

W przypadku wszystkich pozostałych wykroczeń kara wynosi od 200 zł do 2000 zł. 

Jakie konsekwencje ponosi pracownik?


Jeśli pracownik z zagranicy nielegalnie podejmie pracę w Polsce, czekają go następujące konsekwencje: 

 • kara grzywny w granicach 20 zł - 5000 zł
 • przymusowy powrót do swojego kraju
 • zakaz ponownego wjazdu na teren Polski i innych krajów należących do strefy Schengen na okres od 1 do 3 lat. 

Konsekwencje za powierzenie pracy cudzoziemcowi, który przebywa w Polsce nielegalnie


Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi, który przebywa w Polsce nielegalnie jest innym typem wykroczenia, przy którym zastosowanie znajduje inny akt prawny, a mianowicie Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 


Jeśli cudzoziemiec nie posiada odpowiedniego dokumentu umożliwiającemu mu legalny pobyt na terenie naszego kraju i podejmie pracę niezwiązaną z działalnością gospodarczą pracodawcy, pracodawca może zostać ukarany karą zostanie ukarany kara grzywny do 10 000 zł. 


Jeśli jednak praca cudzoziemca przebywającego w Polsce nielegalnie jest związana z działalnością gospodarczą pracodawcy, mamy do czynienia nie z wykroczeniem, a z przestępstwem, za które grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności. 


Jeśli natomiast pracodawca powierza wykonywanie pracy wielu cudzoziemcom nieposiadającym odpowiedniego dokumentu, ryzykuje karę pozbawienia wolności do 3 lat (art. 11). 

Konsekwencje dodatkowe


Jak widać, ryzyko związane nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemców jest bardzo duże, ale to jeszcze nie wszystko. Pracodawca musi liczyć się również z tym, że wojewoda może w przyszłości odmówić mu wydania zezwolenia na pracę dla nowych cudzoziemców.


Taka sytuacja ma miejsce, gdy ów pracodawca został prawomocnie ukarany za wykroczenie określone w art. 120 ust. 3-5 Ustawy o promocji zatrudnienia lub w ciągu dwóch lat od wydania wyroku za popełnienie czynu, o którym mowa w art. 120 ust. 1 tej ustawy (powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy), został ponownie prawomocnie ukarany za podobne wykroczenie.


Dodatkowo pracodawca musi pokryć koszty związane z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu nielegalnie zatrudnionych przez siebie pracowników z zagranicy do powrotu do kraju ojczystego. 


Źródło: https://adwokat-wroclaw.biz.pl/zatrudnianie-cudzoziemcow-na-czarno-jakie-sa-konsekwencje/

0
Feed

Zostaw komentarz