8 różnic między outsourcingiem a pracą tymczasową

Outsourcing usług pracowniczych zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Firmy coraz chętniej stosują to rozwiązanie, ponieważ wiąże się ono z wieloma korzyściami i jest opłacalne. W tym artykule opowiemy o różnicach pomiędzy outsourcingiem a pracą tymczasową. Zapraszamy do lektury. 


Outsourcing z definicji jest to przekazywanie zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji firmie zewnętrznej. W przypadku outsourcingu pracowniczego wykonawca (outsourcer) otrzymuje zlecenie realizacji określonych zadań i wykorzystuje do nich swoich własnych pracowników. W tym przypadku zleceniodawca (insourcer) nie pozostaje w żadnym stosunku prawnym z ludźmi, którzy wykonują dla niego pracę.


Praca tymczasowa i outsourcing usług pracowniczych różnią się następującymi kwestiami: 

1. Podstawa prawna

Outsourcing pracowniczy nie ma żadnej regulacji w przepisach prawnych, a umowa w jego ramach jest tzw. umową nienazwaną. Jego realizacja przebiega zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, najczęściej wykorzystuje się tu przepisy dotyczące umowy zlecenia. 


Jest to pierwszy czynnik, który odróżnia outsourcing od pracy tymczasowej, która jest regulowana przez prawo. Stosunki między podmiotami gospodarczymi są regulowane na podstawie przez ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. 


W przypadku outsourcingu podmiot zewnętrzny wykonuje określone usługi dla zleceniodawcy. Celem umowy w ramach pracy tymczasowej jest natomiast określenie warunków pracy pracowników tymczasowych u pracodawcy. 

2. Podmioty

W przypadku outsourcingu stronami współpracującymi ze sobą są zleceniodawca (insourcer) i wykonawca (outsourcer). Inaczej jest, jeśli chodzi o pracę tymczasową - tutaj wyróżniamy agencję pracy tymczasowej oraz pracodawcę-użytkownika. 

3. Komu zleca się zadania?

Zleceniodawca korzystający z outsourcingu pracowniczym nie zleca zadań poszczególnym pracownikom, a podmiotowi, któremu zleca wykonanie określonych czynności. Insourcer określa jedynie swoje oczekiwania co do efektów pracy. To, aby były one dla zleceniodawcy satysfakcjonujące, jest już w interesie outsourcera, który się do tego zobowiązał. 


Zleceniodawca ma oczywiście prawo regularnie kontrolować postępy, jakie zewnętrzny podmiot wykonuje w jego firmie. Ważne, aby ta kontrola nie przeobraziła się w stały nadzór - dzięki temu można uniknąć zbędnego chaosu w miejscu pracy. 

4. Komu podlegają pracownicy?

Firma outsourcingowa posiada swoich pracowników, którzy wykonują zlecenia na rzecz insourcera i to właśnie ona sprawuje nad nimi nadzór oraz ponosi odpowiedzialność za efekty ich pracy. 


To kolejna rzecz, która różni oba zjawiska. W przypadku pracy tymczasowej pracownicy podlegają kierownictwu firmy, na rzecz której wykonują pracę i to właśnie ono sprawuje nad nimi kontrolę. 


W trakcie badania ze strony PIP czy ZUS to właśnie kwestia kierownictwa jest najbardziej szczegółowo badanym kryterium. 

5. Rodzaj pracy 

Pracownicy wykonawcy w ramach outsourcingu mogą wykonywać każdy rodzaj pracy. Sprawa wygląda nieco inaczej w przypadku pracy tymczasowej. Ograniczenia, które występują, określa art. 8 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Takiemu pracownikowi nie można zlecić pracy:

  • szczególnie niebezpiecznej (np. w zbiornikach i kanałach)
  • na stanowisku zajmowanym przez innego pracownika, gdy ten bierze udział w legalnym strajku
  • wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia.
  • tego samego rodzaju, co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy-użytkownika, z którym stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeśli taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik. 

6. Czas pracy

W przypadku outsourcingu pracowniczego nie ma żadnego ograniczenia czasowego wykonywanej pracy przez wykonawcę. 


Z kolei w zakresie pracy tymczasowej panują inne przepisy i taki limit już obowiązuje. Jeden pracownik może przepracować u jednego pracodawcy maksymalnie łącznie 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy. 

7. Wynagrodzenie

W przypadku wynagrodzenia outsourcing znów daje podmiotom pełną swobodę i dowolność. Firma outsourcingowa musi uwzględnić tylko minimalne wynagrodzenie za pracę czy minimalną stawkę godzinową.


Wynagrodzenie pracownika tymczasowego musi natomiast odpowiadać stawce pracownika u pracodawcy-użytkownika. 

8. Konsekwencje za złamanie zasad

Państwowa Inspekcja Pracy w trakcie kontroli może uznać, że zawartą już umowę o pracę czy umowę cywilnoprawną trzeba przekwalifikować na identyczną umowę, ale w trybie pracy tymczasowej. Taka decyzja dla zleceniobiorcy i wykonawcy oznacza konsekwencje finansowe. 


Jeżeli umowa jest podpisana z osobą z zagranicy, a PIP uzna, że outsourcing jest wadliwy, może to wpłynąć negatywnie na możliwość dalszego pobytu cudzoziemca w Polsce. 


Jeżeli natomiast okaże się, że podmiot zamiast usług outsourcingu świadczy usługi pracy tymczasowej i nie zostało to zarejestrowane w agencji zatrudnienia, może to skutkować nałożeniem na niego kary grzywny do 100 000 zł. 

0
Feed

Zostaw komentarz