Blog

BLOG

 • 23/04/2021 0 Komentarze
  Elastyczne formy zatrudnienia to rozwiązanie zbawienne dla budźetu firmy

  Na rynku w dobie pandemii Covid-19 zachodzą częste i gwałtowne zmiany, na które firmy muszą szybko i sprawnie reagować. Do ich priorytetów należy chociażby jak najlepsze wykorzystanie okresu wzrostu gospodarczego poprzez wzmocnienie mocy produkcyjnych i vice versa - zmniejszenia kosztów utrzymania w czasie spowolnienia. Istnieje jedna skuteczna metoda, aby radzić sobie z gwałtownymi zmianami koniunktury, a są nią elastyczne formy zatrudniania. 

  Dowiedz się więcej
 • 24/03/2021 0 Komentarze
  8 różnic między outsourcingiem a pracą tymczasową

  Outsourcing usług pracowniczych zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Firmy coraz chętniej stosują to rozwiązanie, ponieważ wiąże się ono z wieloma korzyściami i jest opłacalne. W tym artykule opowiemy o różnicach pomiędzy outsourcingiem a pracą tymczasową. Zapraszamy do lektury. 


  Outsourcing z definicji jest to przekazywanie zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji firmie zewnętrznej. W przypadku outsourcingu pracowniczego wykonawca (outsourcer) otrzymuje zlecenie realizacji określonych zadań i wykorzystuje do nich swoich własnych pracowników. W tym przypadku zleceniodawca (insourcer) nie pozostaje w żadnym stosunku prawnym z ludźmi, którzy wykonują dla niego pracę.


  Praca tymczasowa i outsourcing usług pracowniczych różnią się następującymi kwestiami: 

  1. Podstawa prawna

  Outsourcing pracowniczy nie ma żadnej regulacji w przepisach prawnych, a umowa w jego ramach jest tzw. umową nienazwaną. Jego realizacja przebiega zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, najczęściej wykorzystuje się tu przepisy dotyczące umowy zlecenia. 


  Jest to pierwszy czynnik, który odróżnia outsourcing od pracy tymczasowej, która jest regulowana przez prawo. Stosunki między podmiotami gospodarczymi są regulowane na podstawie przez ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. 


  W przypadku outsourcingu podmiot zewnętrzny wykonuje określone usługi dla zleceniodawcy. Celem umowy w ramach pracy tymczasowej jest natomiast określenie warunków pracy pracowników tymczasowych u pracodawcy. 

  2. Podmioty

  W przypadku outsourcingu stronami współpracującymi ze sobą są zleceniodawca (insourcer) i wykonawca (outsourcer). Inaczej jest, jeśli chodzi o pracę tymczasową - tutaj wyróżniamy agencję pracy tymczasowej oraz pracodawcę-użytkownika. 

  3. Komu zleca się zadania?

  Zleceniodawca korzystający z outsourcingu pracowniczym nie zleca zadań poszczególnym pracownikom, a podmiotowi, któremu zleca wykonanie określonych czynności. Insourcer określa jedynie swoje oczekiwania co do efektów pracy. To, aby były one dla zleceniodawcy satysfakcjonujące, jest już w interesie outsourcera, który się do tego zobowiązał. 


  Zleceniodawca ma oczywiście prawo regularnie kontrolować postępy, jakie zewnętrzny podmiot wykonuje w jego firmie. Ważne, aby ta kontrola nie przeobraziła się w stały nadzór - dzięki temu można uniknąć zbędnego chaosu w miejscu pracy. 

  4. Komu podlegają pracownicy?

  Firma outsourcingowa posiada swoich pracowników, którzy wykonują zlecenia na rzecz insourcera i to właśnie ona sprawuje nad nimi nadzór oraz ponosi odpowiedzialność za efekty ich pracy. 


  To kolejna rzecz, która różni oba zjawiska. W przypadku pracy tymczasowej pracownicy podlegają kierownictwu firmy, na rzecz której wykonują pracę i to właśnie ono sprawuje nad nimi kontrolę. 


  W trakcie badania ze strony PIP czy ZUS to właśnie kwestia kierownictwa jest najbardziej szczegółowo badanym kryterium. 

  5. Rodzaj pracy 

  Pracownicy wykonawcy w ramach outsourcingu mogą wykonywać każdy rodzaj pracy. Sprawa wygląda nieco inaczej w przypadku pracy tymczasowej. Ograniczenia, które występują, określa art. 8 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Takiemu pracownikowi nie można zlecić pracy:

  • szczególnie niebezpiecznej (np. w zbiornikach i kanałach)
  • na stanowisku zajmowanym przez innego pracownika, gdy ten bierze udział w legalnym strajku
  • wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia.
  • tego samego rodzaju, co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy-użytkownika, z którym stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeśli taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik. 

  6. Czas pracy

  W przypadku outsourcingu pracowniczego nie ma żadnego ograniczenia czasowego wykonywanej pracy przez wykonawcę. 


  Z kolei w zakresie pracy tymczasowej panują inne przepisy i taki limit już obowiązuje. Jeden pracownik może przepracować u jednego pracodawcy maksymalnie łącznie 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy. 

  7. Wynagrodzenie

  W przypadku wynagrodzenia outsourcing znów daje podmiotom pełną swobodę i dowolność. Firma outsourcingowa musi uwzględnić tylko minimalne wynagrodzenie za pracę czy minimalną stawkę godzinową.


  Wynagrodzenie pracownika tymczasowego musi natomiast odpowiadać stawce pracownika u pracodawcy-użytkownika. 

  8. Konsekwencje za złamanie zasad

  Państwowa Inspekcja Pracy w trakcie kontroli może uznać, że zawartą już umowę o pracę czy umowę cywilnoprawną trzeba przekwalifikować na identyczną umowę, ale w trybie pracy tymczasowej. Taka decyzja dla zleceniobiorcy i wykonawcy oznacza konsekwencje finansowe. 


  Jeżeli umowa jest podpisana z osobą z zagranicy, a PIP uzna, że outsourcing jest wadliwy, może to wpłynąć negatywnie na możliwość dalszego pobytu cudzoziemca w Polsce. 


  Jeżeli natomiast okaże się, że podmiot zamiast usług outsourcingu świadczy usługi pracy tymczasowej i nie zostało to zarejestrowane w agencji zatrudnienia, może to skutkować nałożeniem na niego kary grzywny do 100 000 zł. 

  Dowiedz się więcej
 • 23/03/2021 0 Komentarze
  Tygodniowy przegląd rynku Human Legal Services - 23.03

  Zamrożona gospodarka traci 1,3 miliarda złotych dziennie, a tym razem lockdown potrwa do 9 kwietnia, co oznacza koszty rzędu ponad 25 miliardów złotych. W 2020 roku liczba praconików tymczasowych w Polsce zmniejszyła się o 10%. Hiszpański rząd uruchamia projekt związany z czterodniowym tygodniem pracy, a wyniki raportu MRRiT pokazują, że znaczną większość pracowników z zagranicy w Polsce wciąż stanowią obywatele Ukrainy - więcej informacji w poniższym artykule. Zapraszamy na tygodniowy przegląd rynku Human Legal Services. 

  Lockdown do 9 kwietnia może kosztować polską gospodarkę ponad 25 miliardów złotych


  Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił, że nowy lockdown potrwa do 9 kwietnia. Dziennik “Rzeczpospolita” oszacował zbliżone straty dla polskiej gospodarki, które mogą zostać spowodowane tą decyzją. 


  Jak podaje popularna “Rzepa”, zamykanie gospodarki kosztuje 1,3 miliarda złotych dziennie. Te dane wynikają z przeliczenia strat PKB w 2020 roku z uwzględnieniem inflacji. 


  To oznacza, że lockdown ogłoszony do 9 kwietnia może przynieść naszej gospodarce straty rzędu ponad 25 miliardów złotych. 


  Dziennik wśród stratnych wymienia przedstawicieli następujących branż: handel, hotele, gastronomia, usługi, jak i salony fitness. Zyskają natomiast producenci materiałów higienicznych i dezynfekujących oraz sprzedawcy internetowi - w porównaniu do ubiegłego roku ich zyski wzrosły o 30%.


  Według nieoficjalnych informacji podanych przez dziennik, przy spadku liczby zachorowań obostrzenia dla handlu zaczną znikać po Świętach Wielkanocnych. Dłużej, bo aż do końca majówki, przyjdzie czekać na ponowne uruchomienie gastronomii. 

  W 2020 roku liczba pracowników tymczasowych zmniejszyła się o 10%


  Wyniki raportu Polskiego Forum HR zrzeszonego w Konfederacji Lewiatan mówią, że rynek pracy tymczasowej w ubiegłym roku skurczył się o 10%, a jego wartość spadła o 18%. 


  Szczególnie trudne były dwa pierwsze kwartały 2020 roku. “Wynikało to z faktu, iż duża część pracowników tymczasowych świadczy pracę na rzecz branży produkcyjnej, w dużym stopniu zależnej od zagranicznych, głównie chińskich poddostawców. II kwartał 2020 przyniósł kolejne spadki” - czytamy we wspomnianym raporcie.


  W III kwartale firmy powoli wracały do normalnego funkcjonowania i właśnie wtedy pojawił się pierwszy wzrost zatrudniania. Pracodawcy stali ostrożniejsi, jeśli chodzi o kwestię zatrudniania - stąd wzięła się większa chęć korzystania z usług agencji pracy tymczasowej. 


  Biorąc pod uwagę gwałtowny spadek zatrudnienia pracowników tymczasowych w pierwszej połowie roku 2020, całkowity spadek na poziomie 10% je jest złym wynikiem. W całej Polsce liczba pracowników tymczasowych w ubiegłym roku wyniosła około 641 tysięcy osób.


  Hiszpania wprowadza czterodniowy tydzień pracy. Ten pomysł to dla rządu koszt rzędu 50 milionów euro


  Czterodniowy tydzień pracy podbija kolejne krajowe rynki. Tym razem eksperyment został wprowadzony w Hiszpanii. 


  Przedstawiciele lewicowej partii Mas Madrid zgadzają się z tym, że w przypadku 32-godzinnego tygodnia pracownik osiąga większą wydajność, niż gdy musi przepracować 40 godzin. Takie rozwiązanie sprawdziło się w każdym przedsiębiorstwie, w którym zostało wprowadzone. 


  Firmy, które wezmą udział w tym projekcie, otrzymają od hiszpańskiego rządu dofinansowanie. Cały eksperyment ma kosztować Hiszpanię 50 milionów euro. 


  Skrócenie tygodnia pracy nie będzie więc oznaczało zmniejszenia pensji pracowników. Udział w tym projekcie weźmie 200 przedsiębiorstw z całego kraju. 


  Ponad 420 tysięcy zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w ciągu roku. 72% z nich to osoby z Ukrainy


  W ciągu całego roku w naszym kraju wydano ponad 420 663 zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Zdecydowaną większość, bo aż 72% z nich stanowią Ukraińcy - otrzymali oni w sumie 304 195 zezwoleń. 


  Pracownicy z Ukrainy w Polsce byli zatrudniani głównie w budownictwie oraz w przetwórstwie przemysłowym. Doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, Jeremi Mordasiewicz, twierdzi, że fachowcy z zagranicy są bardzo potrzebni naszej gospodarce, a ponadto w Polsce mogą liczyć na relatywnie wysokie wynagrodzenia. 


  - Ubiegły rok jest zaburzony tarczami antykryzysowymi. Jednym z najważniejszych warunków częściowego umorzenia pożyczki od państwa jest niezmniejszanie liczby etatów. A tu nie ma rozróżnienia na Polaków i Ukraińców. Są przedsiębiorcy, którzy cały czas zatrudniają pracowników zza wschodniej granicy. Gdyby nie Ukraińcy, to w ostatnich latach na naszym rynku pracy byłyby znacznie większe braki w zatrudnieniu - twierdzi ekonomista Marek Zuber cytowany przez portal Interia. 


  Biuro Komunikacji MRPiT zaznacza, że działania takie jak wydłużenie długości maksymalnego czasu przebywania, jednolite zezwolenia na pobyt i pracę, czy wprowadzenie ruchu bezwizowego dla posiadaczy paszportów biometrycznych mają wpływ na migrację obywateli Ukrainy do Polski.

  Dowiedz się więcej
 • 18/03/2021 0 Komentarze
  Konsekwencje prawne za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca

  Czy zatrudnianie pracowników z zagranicy wiąże się z korzyściami i jest opłacalne? Zdecydowanie tak. Przed sprowadzeniem cudzoziemca do Polski w celu zaangażowania go do pracy trzeba jednak spełnić szereg procedur określonych przez polskie prawo. Nielegalne zatrudnienie obcokrajowca wiąże się natomiast z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Jak daleko sięgają kary za złamanie prawa w tym zakresie? O szczegółach piszemy poniżej.


  O tym, co należy zrobić, aby legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy pisaliśmy TUTAJ. Dziś postaramy się opisać, co się stanie, jeśli pracodawca zdecyduje się zatrudnić cudzoziemca nielegalnie, czyli “na czarno”.


  Warto od razu jasno zaznaczyć, że jeśli jakikolwiek przedsiębiorca myśli o korzyściach związanych z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca, to ryzyko nie jest warte zysków.

  Kiedy możemy mówić o nielegalnym zatrudnieniu?

  Według statystyk problem nielegalności zatrudnienia na terenie Polski dotyczy głównie pracowników z Ukrainy i Białorusi - na dalszych miejscach plasują się Gruzini, Hindusi i Mołdawianie. Każdy pracodawca musi zdawać sobie sprawę z tego, że zatrudnianie cudzoziemców “na czarno” jest sankcjonowane przez polskie prawo i wiąże się z konsekwencjami dla obu stron. 


  Jeśli pracownik jest obywatelem kraju należącego do Unii Europejskiej, sytuacja jest o wiele prostsza. Wówczas nie wymaga się bowiem uzyskania zezwolenia na pracę. Problem poruszany w tym artykule w o wiele mniejszym stopniu dotyczy więc obywateli UE. A co z pozostałymi? 


  Jak wiemy, Ukraina, Białoruś, Gruzja, Indie i Mołdawia to kraje nienależące do UE. O nielegalności pracy w Polsce osób pochodzących z tych krajów możemy mówić. gdy cudzoziemiec: 

  • nie posiada ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego go do pobytu w Polsce
  • jego podstawa pobytu w Polsce nie uprawnia do wykonywania pracy
  • wykonuje pracę bez zezwolenia, nie będąc zwolnionym na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku jego posiadania
  • świadczy pracę na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę
  • wykonuje pracę bez zawarcia wymaganych umów o pracę bądź umów cywilnoprawnych

  Artykuł 120 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa aż 11 typów wykroczeń związanych z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca. Konsekwencje spadają zarówno na pracodawcę, jak i na pracownika. Portal adwokat-wroclaw.biz.pl wymienia następujące wykroczenia:

  • powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy,
  • nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca,
  • oszukańcze doprowadzenie cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy,
  • żądanie od cudzoziemca korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań zmierzających do umożliwienia wykonywania pracy,
  • oszukańcze doprowadzenie innej osoby do powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy,
  • niedopełnienie obowiązku pisemnego powiadomienia wojewody o powierzeniu cudzoziemcowi wykonywania pracy,
  • powierzenie wykonywania pracy zarobkowej cudzoziemcowi kierowanemu przez podmiot niebędący agencją zatrudnienia,
  • niedopełnienie obowiązku zawiadomienia starosty o okolicznościach związanych z powierzeniem cudzoziemcowi zatrudnionemu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową innej pracy bez konieczności uzyskania nowego zezwolenia,
  • zaniechanie obowiązku związanego z zakwaterowaniem cudzoziemca, który wjechał na terytorium Polski w związku z świadczeniem pracy sezonowej,
  • niedopełnienie obowiązku zawiadomienia właściwego Powiatowego Urzędu Pracy o okolicznościach dotyczących oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń lub przekazanie nieprawdziwych informacji o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
  • niedopełnienie obowiązku zawarcia z cudzoziemcem zwolnionym z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę pisemnej umowy o pracę lub nieprzedstawienie temu cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język dla niego zrozumiały.

  Jak widać, lista jest bardzo długa i szczegółowa. Przed zatrudnieniem cudzoziemca warto więc zapoznać się z tym, jak dokładnie wygląda proces legalnego podjęcia pracy przez obcokrajowca w Polsce i upewnić się, że wszelkie wymogi zostały spełnione. Przeciwnym razie trzeba liczyć się z naprawdę poważnymi konsekwencjami. 

  Jakie konsekwencje ponosi pracodawca?


  Za popełnienie któregoś z wyżej wymienionych wykroczeń grożą kary grzywien. Najsurowsze grożą za trzy pierwsze z wyżej wymienionych. Za popełnienie ich grożą grzywny od 3000 zł do 30 000 zł. 


  Jeśli chodzi o nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi na terenie Polski - za to wykroczenie grozi kara w granicach 1000 zł - 30 000 zł. Od 100 zł do 5000 zł to natomiast kara za niepowiadomienie wojewody o powierzeniu cudzoziemcowi wykonywania pracy. 


  Karę w wysokości od 50 zł do 5000 zł możemy ponieść, gdy: 

  • nie dopełnimy obowiązku zawiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy o okolicznościach dotyczących oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń
  • przekażemy nieprawdziwe informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca

  W przypadku wszystkich pozostałych wykroczeń kara wynosi od 200 zł do 2000 zł. 

  Jakie konsekwencje ponosi pracownik?


  Jeśli pracownik z zagranicy nielegalnie podejmie pracę w Polsce, czekają go następujące konsekwencje: 

  • kara grzywny w granicach 20 zł - 5000 zł
  • przymusowy powrót do swojego kraju
  • zakaz ponownego wjazdu na teren Polski i innych krajów należących do strefy Schengen na okres od 1 do 3 lat. 

  Konsekwencje za powierzenie pracy cudzoziemcowi, który przebywa w Polsce nielegalnie


  Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi, który przebywa w Polsce nielegalnie jest innym typem wykroczenia, przy którym zastosowanie znajduje inny akt prawny, a mianowicie Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 


  Jeśli cudzoziemiec nie posiada odpowiedniego dokumentu umożliwiającemu mu legalny pobyt na terenie naszego kraju i podejmie pracę niezwiązaną z działalnością gospodarczą pracodawcy, pracodawca może zostać ukarany karą zostanie ukarany kara grzywny do 10 000 zł. 


  Jeśli jednak praca cudzoziemca przebywającego w Polsce nielegalnie jest związana z działalnością gospodarczą pracodawcy, mamy do czynienia nie z wykroczeniem, a z przestępstwem, za które grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności. 


  Jeśli natomiast pracodawca powierza wykonywanie pracy wielu cudzoziemcom nieposiadającym odpowiedniego dokumentu, ryzykuje karę pozbawienia wolności do 3 lat (art. 11). 

  Konsekwencje dodatkowe


  Jak widać, ryzyko związane nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemców jest bardzo duże, ale to jeszcze nie wszystko. Pracodawca musi liczyć się również z tym, że wojewoda może w przyszłości odmówić mu wydania zezwolenia na pracę dla nowych cudzoziemców.


  Taka sytuacja ma miejsce, gdy ów pracodawca został prawomocnie ukarany za wykroczenie określone w art. 120 ust. 3-5 Ustawy o promocji zatrudnienia lub w ciągu dwóch lat od wydania wyroku za popełnienie czynu, o którym mowa w art. 120 ust. 1 tej ustawy (powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy), został ponownie prawomocnie ukarany za podobne wykroczenie.


  Dodatkowo pracodawca musi pokryć koszty związane z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu nielegalnie zatrudnionych przez siebie pracowników z zagranicy do powrotu do kraju ojczystego. 


  Źródło: https://adwokat-wroclaw.biz.pl/zatrudnianie-cudzoziemcow-na-czarno-jakie-sa-konsekwencje/

  Dowiedz się więcej
 • 17/03/2021 0 Komentarze
  Jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników w obliczu pandemii?

  Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom zawsze było sprawą niezwykle ważną. Kiedy na świecie wybuchła pandemia nieznanej do tej pory choroby, Covid-19, która bezpośrednio zagraża życiu i zdrowiu, pracodawcy stanęli przed znacznie trudniejszym wyzwaniem.  Niektórzy mogli pozwolić sobie na to, aby odesłać swoich pracowników do domów i pozwolić im pracować stamtąd. Inni niestety nie mają takiego przywileju i muszą poradzić sobie w inny sposób.


  Prezes spółki Impel Delivery Janusz Surma, który jest jednocześnie ekspertem w zakresie środków ochrony osobistej udzielił wywiadu portalowi portalbhp.pl. W rozmowie poruszony został temat wpływu pandemii na rynek pracy i sposobów na zapewnienie ochrony osobistej pracowników.


  Aby firma produkcyjna mogła funkcjonować normalnie i zgodnie z prawem, trzeba zachować odpowiednie procedury, a przy tym wprowadzić kreatywne rozwiązania, pomagające utrzymać jak najlepszą efektywność. 


  Pozytywnym skutkiem pandemii jest z pewnością zwiększenie świadomości pracowników i liderów w zakresie bezpieczeństwa w pracy. Przyczyniły się do tego nowo obowiązujące przepisy w zakładach pracy: 

  • udostępnianie w zakładzie płynów dezynfekujących
  • zapewnienia dostępu do rękawiczek jednorazowych
  • konieczność zasłaniania twarzy

  Teraz o wiele więcej osób zdaje sobie już sprawę z tego, przed czym chroni nas dezynfekcja i dlaczego jest tak ważna, a także jaką rolę pełnią rękawiczki oraz maski. Na bezpieczeństwo pracowników zakładzie się aktualnie o dużo większy nacisk. Jeśli szukać pozytywów związanych z wybuchem pandemii, to właśnie tutaj. 


  Druga strona medalu (w zakresie bezpieczeństwa pracy) jest już o wiele ciemniejsza i niestety zdecydowanie dominuje nad tą pierwszą. Firmy musiały poradzić sobie z niestabilnością dostaw i cen dla środków ochrony osobistej. 


  - Wiosną występowały problemy z dostawą wielu produktów z Chin, w tym tzw. covidowych, które wcześniej były łatwo dostępne. Jeden z naszych klientów musiał zamknąć firmę, ale nie z powodu wirusa. Przyczyną był brak dostaw części używanych w produkcji - mówi Janusz Surma. 


  Ten problem na szczęście udało się już zażegnać. Zablokowanie dostaw z Chin czy nagłe zamknięcie granicy polsko-niemieckiej to sytuacje, które dziś już nie występują. Dzięki temu dostawy są o wiele płynniejsze, aczkolwiek zwiększył się ich czas - jest to skutek dużego zapotrzebowania.


  To naturalne, że wraz ze wzrostem popytu, zwiększa się również podaż. Na skutek wzrostu zapotrzebowania na dostawy produktów “covidowych” (służących do ochrony przed koronawirusem), pojawiło się wielu nowych producentów i przez to łatwiej trafić na produkty o gorszej jakości. Wybierając firmę, należy zwrócić uwagę na to, czy widnieje ona w rejestrze UE. Jej obecność tam niweluje ryzyko zakupu produktów, które nie spełniają wymagań Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego


  Obowiązujące w zakładach normy są oczywiście narzucone odgórnie. Obowiązkiem firmy jest zapewnienie swoim pracownikom takich produktów jak:

  • rękawice
  • maski
  • półmaski
  • fartuchy
  • kombinezony 

  Zapewnianie środków dezynfekcji, zbudowanie u pracowników świadomości w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa - tzw. DDMA+W (dystans, dezynfekcja, maseczki, aplikacja STOP COVID - ProteGO Safe + wietrzenie pomieszczeń) oraz egzekwowanie stosowania środków ochrony osobistej to najskuteczniejsze metody ochrony przed koronawirusem w zakładach pracy. 

  Prezes Impel Delivery wyraził swoje niezadowolenie z faktu, że na ulicach wciąż widzi wiele osób, chodzących w maskach wielorazowego użytku. 

  - Są one, delikatnie mówiąc, w nie najlepszym stanie, a zaniedbane przynoszą więcej szkody niż pożytku. Wiele osób zapomina, że maseczki powinny być prane w temperaturze powyżej 60 stopni, prasowane gorącym żelazkiem, wymieniane co jakiś czas - apeluje Surma.


  PortalBHP zwraca uwagę na to, że najlepiej sprawdzają się maseczki jednorazowe spełniające normy określone przez Ministerstwo Zdrowia i sanepid, a więc z normą EN 14683 dla masek i EN 149 dla półmasek. 


  Największy problem wiąże się ze wspomnianą wyżej świadomością pracowników, która jest tutaj szalenie istotna. Wielu z nich wciąż nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji i lekceważy obowiązujące przepisy. Niesubordynacja w tym zakresie może być opłakana w skutkach i doprowadzić nawet do zamknięcia zakładu. Jedną z głównych motywacji przestrzegania restrykcji jest uniknięcie takiego obrotu spraw. 

  Dowiedz się więcej
 • 04/12/2020 0 Komentarze
  Działanie agencji pracy tymczasowej

            

  Dowiedz się więcej
 • 04/12/2020 0 Komentarze
  Pracownik ze wschodu

            

  Dowiedz się więcej

PRZEGLĄD PRASY

 • 20/04/2021 0 Komentarze
  Tygodniowy przegląd rynku Human Legal Services - 20.04

  Redukcja etatów w co czwartej firmie w Polsce. Tylko 9% planuje rekrutowanie nowych pracowników

  Z "Barometru Polskiego Rynku Pracy" wynika, że co czwarta firma działająca w Polsce planuje redukcję swoich etatów. Tylko 9% natomiast planuje rekrutację nowych osób. 


  “Barometr” podaje, że ponad połowa firm spodziewa się, że rok 2021 będzie dla nich gorszy niż poprzedni. Największe i średnie firmy najczęściej, bo w 29% przypadków, zapowiedziały redukcję etatów. W przypadku małych firm jest to 22%. 


  Najwięcej deklaracji zwolnień pojawiło się w sektorze handlu (29%). W przypadku sektora publicznego i przemysłu złożyło ją po 23 % firm, a w usłuchach - 22%. 


  Istnieją jednak sektory, w których przewiduje się wzrost zatrudniania. Są to: IT, branża budowlana, nieruchomości, logistyka i transport. 


  Według wyników badań przeprowadzonych przez firmę Personal Service, aż 44% pracowników planuje zdobywać nowe kompetencje ze względu na przykre doświadczenia z ubiegłego roku, aby dać sobie większe szanse znalezienia miejsca na obecnym rynku pracy. 

  Liczba miejsc pracy dla młodych ludzi wyraźnie maleje 

  Stopa bezrobocia, według danych przekazywanych nam przez rząd, maleje. Niestety, maleje również aktywność zawodowa kobiet i liczba miejsc pracy dla młodych ludzi do 25 roku życia. 


  W ciągu roku stopa bezrobocia młodych wzrosła bowiem z 9,6% do 14,8% - to trzeci najgorszy wynik zaraz za Hiszpanią i Estonią. 


  W całym 2020 roku globalny wzrost bezrobocia (bez podziału na kategorie wiekowe) wyniósł 3,7%. Jednak w przypadku młodych było to aż 8,7%. Powodem tego jest fakt, że pracują oni w branżach najbardziej sparaliżowanych przez wybuch pandemii Civid-19 i nakładane przez nią lockdowny. 


  Słusznie więc młodzi ludzie należą do tych, którzy najbardziej boją się utraty zatrudnienia. Najbardziej obawiają się jej osoby od 23 do 35 lat (22,7%). Na drugim miejscu znalazła się grupa od 18. do 22. roku życia (20,5%). Takich Polaków w wieku 56-80 lat jest zaledwie 9,1%. 


  Rekordowy wzrost inflacji od 2004 roku. Dlaczego ceny w Polsce tak szybko rosną?

  Główny Urząd Statystyczny podaje, że w skali 3 kolejnych miesięcy ceny w Polsce rosną najszybciej od 17 lat. Według prezesa Narodowego Banku Polskiego nie jest to skutek dodruku pieniądza. 


  Wzrost cen paliw, który miał miejsce w marcu był spowodowany drożejącą ropą naftową oraz spadającą wartością złotego - oto główne, ale nie jedyne powody tak wysokiej inflacji. 


  Ogólnie średni poziom cen jest wyższy o 3,2% w porównaniu rok do roku i o 1% wyższy niż w lutym 2021 roku. 


  Na 1% wzrostu cen od lutego aż 0,37% stanowią paliwa do prywatnych środków transportu. Na 2. miejscu plasują się usługi telekomunikacyjne (0,13%), a na trzecim odzież (0,12%). 


  - Przyspieszenie inflacji w lutym jest spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niezwiązanymi z polityką NBP, jak np. wzrost cen paliw, spowodowany wzrostem cen rynkowych ropy - ocenił Adam Glapiński cytowany przez PAP.


  Prezes NBP powiedział, że nie bez znaczenia są również podwyżki cen energii elektrycznej, które są skutkiem polityki klimatycznej Unii Europejskiej. 

  Rząd chce zaszczepić 20 milionów osób do połowy roku

  Portal money.pl informuje, cytując szefa KPRM Michała Dworczyka, że do końca II kwartału 2021 roku zaszczepionych ma zostać 20 milionów osób.


  - Celem Narodowego Programu Szczepień, tym najbliższym, to jest wykonanie 20 milionów szczepień do końca II kwartału - twierdzi Dworczyk. Szef KPRM dodaje, że do końca sierpnia mają zostać zaszczepieni wszyscy chętni. 


  W tym procesie pomóc ma otwarcie nowych punktów, w których będzie można się zaszczepić. 19 kwietnia w Legnicy pojawił się pierwszy punkt szczepień powszechnych, a razem z nim 16 kolejnych w ramach pilotażu (po jednym w każdym województwie). Docelowo w całej Polsce ma zostać uruchomionych 471 placówek. 


  W miastach do 50 tysięcy mieszkańców codziennie miałoby się szczepić przynajmniej 200 osób. W miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców - ponad 500. W praktyce wszystko będzie zależało jednak od tego, jak wielu chętnych na szczepienie zgłosi się w najbliższym czasie.


  W każdym z punktów szczepień musi znaleźć się osoba z doświadczeniem w udzielaniu pierwszej pomocy - lekarz lub ratownik medyczny (przynajmniej jeden lekarz lub ratownik na cztery zespoły).


  Dodatkowo w każdym punkcie powinna stacjonować osoba odpowiedzialna za przestrzeganie zasad sanitarnych i sterowanie ruchem pacjentów. Samorządy będą mogły skorzystać tutaj z pomocy służb, takich jak: Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Miejska, WOT itp. lub wolontariuszy.

  Dowiedz się więcej
 • 30/03/2021 0 Komentarze
  Tygodniowy przegląd rynku Human Legal Services - 30.03

  Przez ostatni tydzień cały świat żył zablokowaniem Kanału Sueskiego przez wielki kontenerowiec Ever Green. Tymczasem okazuje się, że Polska jest krajem z najwyższą inflacją w Unii Europejskiej. Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński poinformował o nadwyżce w polskim budżecie, wynoszącej 876,3 mln zł. Dziennik "Rzeczpospolita" powołał się na badania agencji Gremi Personal i poinformował,  że czterech na pięciu Ukraińców, którzy emigrują do Polski, chce otworzyć biznes w naszym kraju mimo pandemii. Zapraszamy na tygodniowy przegląd rynku Human Legal Services. 

  Kanał Sueski został zablokowany. Wielkie straty dla światowego handlu towarowego


  Na początku zeszłego tygodnia świat obiegła informacja o tym, że wielki kontenerowiec Ever Given podczas tranzytu przez Kanał Sueski stanął w poprzek i zablokował jeden z najważniejszych szlaków handlowych na świecie. 


  Początkowo jako przyczynę tego incydentu podano warunki pogodowe. Aktualnie toczy się śledztwo w tej sprawie, a Prezes Zarządu Kanału Sueskiego, generał porucznik Osama Rabie, nie wykluczył błędu technicznego lub podjęcia błędnej decyzji przez załogę Ever Given. Wstępne dochodzenia wykluczają jakąkolwiek awarię mechaniczną czy awarię silnika jako przyczynę wejścia na mieliznę. 


  Zablokowanie Kanału Sueskiego to olbrzymi cios dla światowego handlu towarowego. Tym szlakiem przepływa bowiem aż 12% jego całości. Koszty wyceniane są na 6-10 miliardów dolarów tygodniowo. Może zabraknąć również niektórych towarów przewożonych trasą Azja-Europa. 


  W poniedziałek ok. 5 rano polskiego czasu Zarząd Kanału Sueskiego poinformował o ściągnięciu kontenerowca z mielizny. To wielki przełom w sprawie, ale kanał wciąż pozostanie zablokowany. Jeszcze w niedzielę na przepłynięcie nim czekało aż 369 innych statków. Na ten moment nie wiadomo, kiedy szlak zostanie ponownie otwarty. Jego zablokowanie już odbiło się chociażby na cenach ropy i transportu morskiego na świecie.


  Eurostat: Polska z najwyższą inflacją w Unii Europejskiej 

  Według danych Eurostatu wzrost cen detalicznych w Polsce wyniósł w 2020 r. 3,4%, czyli najwięcej w całej Unii Europejskiej. 


  Na drugim miejscu znalazły się Węgry, gdzie ceny w końcówce 2020 roku były o 2,8% wyższe niż rok wcześniej. Deflacja miała natomiast miejsce w niemal połowie państw unijnych. 


  Na taką sytuację wpłynęły koszty wywozu śmieci, które w Polsce wciąż regularnie rosną. W grudniu 2020 roku były one dwukrotnie wyższe niż rok wcześniej. Od 2005 roku, czyli od początku członkostwa Polski w UE, ceny te zdążyły wzrosnąć aż sześciokrotnie. 


  Niemal o połowę wzrosły również ceny za usługi finansowe oraz usługi takie jak: fryzjerzy, kosmetyczki, malarze pokojowi czy opieka nad osobami starszymi. Wzrost cen ma związek z dodatkowymi wymogami sanitarnymi, które mają na celu ograniczenie pandemii Covid-19. 

  Według ekonomistów BNP Paribas Bank Polska w 2021 roku usługi nadal będą głównym czynnikiem napędzającym inflację.


  - W 2021 r. tempo inflacji będą podwyższać ceny administrowane oraz podatki pośrednie. Wzrost cen energii elektrycznej doda 0,4–0,5 pkt proc., natomiast wprowadzenie podatku cukrowego podwyższy dynamikę cen konsumpcyjnych o 0,2 punktów procentowych - czytamy w raporcie Banku. 


  - Ponadto prawdopodobne podwyżki opłat za wywóz nieczystości oraz odwieszenie podatku od sprzedaży detalicznej mogą dodatkowo napędzać inflację - dodają ekonomiści. 

  Stabilny wpływy do budżetu. Nadwyżka w lutym wynosiłą 876,3 mln zł

   

  Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński poinformował w czwartek o stabilnych wpływach do budżetu. Po lutym nadwyżka wynosiła 876,3 mln zł.

  - Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu za luty pokazują, że mimo ograniczeń związanych z pandemią, wpływy do budżetu pozostają na stabilnym poziomie. Po lutym budżet wykazuje nadwyżkę w wysokości 876,3 mln zł - poinformował Kościński. 


  Według danych resortu finansów dochody w lutym 2020 roku były o 0,8 miliarda, czyli o 2,6% wyższe w porównaniu rok do roku. Łącznie wynosiły 30,4 miliarda złotych. 


  Tegoroczny budżet przewiduje, że dochody państwa w 2021 r. będą wynosiły 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł. Oznacza to, że deficyt nie będzie wyższy niż 82,3 mld zł.Jak pokazały wcześniejsze dane, pod koniec stycznia budżet miał 6,6 mld zł nadwyżki.

      

  Coraz więcej Ukraińców otwiera biznesy w Polsce


  Liczba obcokrajowców z zarejestrowaną działalnością gospodarczą w Polsce wzrosła o 11%. Nie odstraszył ich nawet wybuch pandemii. 


  Dziennik “Rzeczpospolita”, powołując się na wyniki badań agencji Gremi Personal, podał, że w lutym 2021 roku prawie czterech na pięciu imigrantów zarobkowych z Ukrainy zadeklarowało o chęci założenia własnego biznesu w Polsce. Liczba ta zwiększyła się o jedną trzecią. 


  Potwierdzają to dane z ZUS. Według nich liczba Ukraińców, którzy prowadzą w Polsce działalność gospodarczą wzrosła w ciągu ostatniego roku o ponad jedną piątą i aktualnie wynosi 5,9 tysiąca. 


  Gremi Personal Polska twierdzi, że bliskość geograficzna i podobieństwo między językami polskim a ukraińskim stanowią główne powody, dla których Polska jest dla Ukraińców atrakcyjnym kierunkiem zarobkowym.

  Dowiedz się więcej